Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die het NLAI aan deze site besteedt, is het mogelijk dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

1

Toestemming

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van het NLAI. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

2

Garantie

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

3

Aansprakelijkheid

Het NLAI sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te raadplegen. Daarnaast is het NLAI niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen is.

Het NLAI int uw achterstanden in heel Nederland tot 5 jaar terug.

Wij leggen het u graag nader uit. U kunt hiervoor tijdens kantooruren met ons bellen op 088-678 0 678 of klik op onderstaande button om uw gegevens achter te laten. Binnen één werkdag wordt er dan contact met u opgenomen.