ALGEMENE VOORWAARDEN EN TARIEVEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP NLAI B.V.

Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden van het NLAI zijn van toepassing op alle aan haar door opdrachtgever verstrekte opdrachten, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

Definities

Opdrachtnemer is de besloten vennootschap NLAI B.V., statutair gevestigd te Assen, hierna te noemen het NLAI.

Opdrachtgever is de rechtspersoon of natuurlijke persoon die het NLAI verzoekt werkzaamheden te verrichten, ongeacht of de rechtspersoon of natuurlijke persoon dit voor zichzelf of voor een ander verzoekt.

1. Service level

1.1 Indien opdrachtgever het NLAI opdraagt een vordering te incasseren, dan vallen onder deze opdracht de volgende werkzaamheden:

– het toetsen van de juridische en financiële gronden van de vordering bij aanvang van de incassowerkzaamheden;
– het aanmanen van de schuldenaar;
– het beoordelen, treffen, administreren en bewaken van betalingsregelingen;
– het behandelen van eenvoudig verweer;
– het corresponderen met de schuldenaar en diens gemachtigde;
– het voeren van overleg met de opdrachtgever;
– het inschakelen, instrueren en contact onderhouden met derden;

1.2 Indien opdrachtgever het NLAI opdraagt andere werkzaamheden te verrichten dan genoemd onder 1.1, meer in het bijzonder maar niet uitsluitend het behandelen van door het NLAI als complex gekwalificeerd verweer, het geven van (juridische) adviezen, het verlenen van juridische bijstand, het voeren van een gerechtelijke procedure en/of het opstellen van juridische stukken, dan zijn dit aanvullende werkzaamheden.

1.3 Opdrachtgever wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden van het NLAI, één en ander doordat het NLAI aan opdrachtgever de mogelijkheid biedt online het dossier in te zien waaruit de stand van zaken blijkt. Het NLAI is eveneens gerechtigd middels automatisch gegeneerde berichten opdrachtgever op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Het NLAI correspondeert uitsluitend per e-mail met de opdrachtgever, tenzij het NLAI zelf besluit de correspondentie via een ander medium te corresponderen.

2. Opdracht

2.1 Een aan het NLAI verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien dit schriftelijk door het NLAI aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer het NLAI is begonnen met de uitvoering van de opdracht. Het NLAI is in ieder geval begonnen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

2.2 Indien opdrachtgever het NLAI opdraagt een vordering te incasseren dan machtigt opdrachtgever het NLAI in haar naam alle benodigde (incasso)handelingen te (doen) verrichten die naar het oordeel van het NLAI noodzakelijk zijn. Genoemde machtiging houdt onder meer maar niet uitsluitend in:

– het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;
– het corresponderen met de gemachtigde van de schuldenaar of schuldhulpverleningsinstantie;
– het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten, voor zover rechtens;
– het ontvangen van gelden;
– het treffen van een in het NLAI haar ogen acceptabele betalingsregeling;
– het plegen van verhaalsonderzoek;
– het voeren van overleg/corresponderen met de schuldeiser;
– het voeren van overleg/corresponderen met een derdepartij;

Deze machtiging geldt ook voor aanvullende werkzaamheden als genoemd onder 1.2, voor zover de opdracht tot aanvullende werkzaamheden niet strijdig is met het karakter van de gegeven machtiging.

2.3 De werkzaamheden, rechtsmaatregelen en het laten verrichten van ambtshandelingen of het innen van gelden middels executiemaatregelen, zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2.4 Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, zelf geen incassoactiviteiten meer te ontplooien op de uit handen gegeven vordering aan het NLAI.

2.5 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen.

2.6 Het NLAI heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen het in behandeling nemen of continueren van een opdracht te weigeren of op te schorten dan wel het dossier te sluiten zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

3. Informatieplicht opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever dient alle relevantie informatie, die nodig is om de opdracht uit te voeren, aan te leveren aan het NLAI.

3.2 De opdrachtgever is in ieder geval, meer in het bijzonder maar niet uitsluitend, gehouden om het NLAI onmiddellijk op de hoogte te stellen van:

– een rechtsmiddel dat wordt/is ingesteld tegen de titel waaruit het vorderingsrecht van de schuldeiser blijkt
– een nihilstellingsprocedure welke is/wordt opgestart
– wijziging van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en of banknummer van opdrachtgever

3.3 Het NLAI is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het niet juist niet volledig of niet tijdig aanleveren van de informatie als bedoeld onder 3.1 en 3.2.

4. Inschakelen derden

4.1 Voor het inschakelen van een derde-partij, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder, vraagt het NLAI aan opdrachtgever toestemming. Deze toestemming houdt onder meer maar niet uitsluitend de onherroepelijke machtiging aan het NLAI in, om namens opdrachtgever gelden in ontvangst te nemen welke zijn geïncasseerd door de ingeschakelde derde-partij, deze derde-partij van naar het oordeel van het NLAI noodzakelijk instructies te voorzien en inlichtingen bij deze derde-partij in te winnen.

4.2 Opdrachtgever is gehouden het volledige honorarium van de ingeschakelde derde-partij aan het NLAI te vergoeden, behoudens de situatie dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op gefinancierde rechtsbijstand als bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand en uitsluitend voor zover de werkzaamheden van de ingeschakelde derde-partij vallen onder de vergoedingen als bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand en opdrachtgever het NLAI hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld voor of ten tijde van genoemde toestemming, één en ander met gelijktijdige overlegging van stukken (toevoeging) waaruit dit recht blijkt.

4.3 Opdrachtgever stemt er mee in dat de ingeschakelde derde-partij te allen tijde gerechtigd is en blijft om haar volledige honorarium te verrekenen met al hetgeen zij uit hoofde van de verstrekte opdracht onder zich heeft of (uit een reeds gelegd beslag) mag krijgen. Het NLAI is nimmer gehouden meer gelden af te dragen dan hetgeen door de derde-partij aan het NLAI is afgedragen.

4.4 Voor de tenuitvoerlegging van executoriale titels maakt het NLAI uitsluitend gebruik van de diensten van Agin Pranger Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten.

4.5 Het NLAI gaat er vanuit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Tarieven

5.1 Over alle geïnde bedragen brengt het NLAI aan opdrachtgever 12% (twaalf procent) incassoprovisie in rekening, of zoveel meer incassoprovisie wanneer de rechtsbetrekking tussen de schuldenaar en schuldeiser dit toelaat, dit met een minimum van € 60,00 per dossier voor zover er sprake is van geïnde bedragen.

5.2 Onder geïnde bedragen wordt verstaan, die bedragen die na opdrachtverstrekking aan het NLAI, door of ten behoeve van de schuldenaar worden voldaan, ongeacht of deze betaling(‐en) aan het NLAI wordt voldaan danwel rechtstreeks aan schuldeiser, opdrachtgever of een derde en ongeacht van wie de betaling afkomstig is.

5.3 De grondslag voor de berekening van het geïnde bedrag is het totaal van de geïnde bedragen, mits de geïnde bedragen zijn ontvangen na het verstrekken van de opdracht tot inning.

5.4 Met betaling van een geldsom wordt gelijkgesteld, iedere andere door de debiteur of een derde verrichte prestatie ter delging van de uit handen gegeven vordering.

5.5 Voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden als genoemd onder 1.2, worden naast de in deze voorwaarden genoemde tarieven, een uurtarief van € 95,00 per uur doorberekend aan de opdrachtgever. Het NLAI is gerechtigd voor werkzaamheden met een specialistisch karakter met opdrachtgever een ander (uur)tarief overeen te komen.

5.6 De verschotten die het NLAI gedurende de uitvoering van enige opdracht aan derden of zelf dient te voldoen worden naast de in deze voorwaarden genoemde tarieven doorberekend aan de opdrachtgever.

5.7 Het NLAI heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien er na opdrachtverstrekking aan het NLAI, enige activiteiten door het NLAI zijn verricht en de opdrachtgever en/of schuldeiser:

–  buiten het NLAI om met de schuldenaar of dienst gemachtigde een regeling of een schikking treft;
–  afstand doet van de aan het NLAI uit handen gegeven vordering;
–  de opdracht tot incasso intrekt;
–  ondanks ingebrekestelling het NLAI zonder bericht laat;
–  niet voldoet aan de informatieplicht als genoemd in deze algemene voorwaarden;
–  een vordering uit handen heeft gegeven welke reeds bij een andere incassopartner in behandeling is;
–  een vordering uit handen heeft gegeven welke reeds blijkt te zijn voldaan, niet opeisbaar is of afstand van is gedaan;

De in dit artikel genoemd gevallen worden gelijk gesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering.

5.8 Het NLAI is en blijft ook gerechtigd aan opdrachtgever de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding in rekening te brengen over alle geïnde bedragen als de rechter met terugwerking kracht de alimentatieverplichting beperkt of op nihil stelt en er restitutie van geïnde bedragen dient plaats te vinden.

5.9 Het NLAI is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is.

5.10 Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

6. Voorschotten

6.1 Het NLAI is gerechtigd voor acceptatie of gedurende de uitvoering van enige opdracht een voorschot te verlangen ter hoogte van een door het NLAI vast te stellen bedrag ter dekking van de te maken kosten en/of te betalen verschotten.

7. Tussentijdse afdrachten

7.1 Indien het NLAI gelden onder zich heeft ten behoeve van opdrachtgever dan stort zij deze gelden, na aftrek van het door opdrachtgever aan het NLAI verschuldigde, uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst door aan de opdrachtgever. Dit voor zover het bedrag meer bedraagt dan € 25,00. Het NLAI is gerechtigd € 100,00 onder zich te houden ter reservering nog te verschijnen kosten.

8. Betaling

8.1 Voldoening van al hetgeen opdrachtgever aan het NLAI verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen, nadat het NLAI haar declaratie aan de opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een direct opeisbare rentevergoeding verschuldigd wordt van 1% per maand vanaf de vervaldatum.

8.2 Opdrachtgever verleent opdrachtnemer het recht openstaande declaraties te voldoen uit gelden die ten behoeve van opdrachtgever worden gehouden op de bankrekening van de stichting Stichting beheer derdengelden NLAI. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer onherroepelijk machtiging voor het verrichten van de daarvoor noodzakelijke rechtshandelingen.

 9.  Informatie

9.1 Alle inlichtingen c.q. gegevens die op grond van een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst worden verstrekt dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mogen nimmer, ook niet na afloop van de overeenkomst, worden vermenigvuldigd, noch op enige wijze geheel of gedeeltelijk bekend of toegankelijk worden gemaakt voor derden.

9.2 Opdrachtgever erkent dat het NLAI niet kan garanderen en/of instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van versterkte inlichtingen, gegevens of adviezen. Opdrachtgever aanvaardt dat iedere zakelijke beslissing een eventueel risico met zich meebrengt en dat het NLAI bij het verstrekken van adviezen en gegevens tegenover de opdrachtgever hiervoor geen zekerheid kan bieden op welke wijze dan ook.

10. (Vrijwaring) Aansprakelijkheid

10.1 Het NLAI is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden of alsnog zal lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade aan het NLAI kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

10.2 Opdrachtgever vrijwaart het NLAI tegen alle aansprakelijkheid van derden, de door het NLAI in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de door opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, tenzij de schade aan het NLAI kan worden toegerekend op grond van opzet of grove schuld.

10.3 Het NLAI is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek en/of voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn verricht.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van het NLAI en van de aan haar verbonden natuurlijke en rechtspersonen, is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van het NLAI in het voorkomend geval wordt uitgekeerd. Inzage in de polis kan desgevraagd door opdrachtgever worden verkregen op het kantoor van het NLAI.

10.5 Indien er voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1500,00 per opdracht of indien het door het NLAI voor de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium.

11. Wijziging algemene voorwaarden

11.1 Het NLAI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. Eventuele wijzigingen zijn voor partijen bindend gerekend vanaf de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

12. Toepasselijk recht, geschillen

12.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement ter plaatse waar het NLAI haar statutaire zetel heeft, behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Deze Algemene Voorwaarden en Tarieven zijn van toepassing op de opdrachten die aan het NLAI zijn verstrekt na 13 maart 2016. Op de tot en met die datum verstrekte opdrachten zijn van toepassing de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden en Tarieven. De algemene voorwaarden en tarieven zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 15 maart 2016 onder nummer 54322758, op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.